Podmínky kroužku projektu Sportovci do škol

STAREZ - SPORT, a.s.

I. Všeobecná ustanovení

Tyto podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti poskytovatele služeb (dále jen poskytovatel) a účastníka vzdělávání (dále jen klient). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami upravené, se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.), Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (GDPR) a zákonem o ochraně osobních údajů (110/2019 Sb.).

II. Identifikační údaje poskytovatele

STAREZ - SPORT, a.s.
Křídlovická 911/34, 603 00 Brno
IČ: 26932211
Statutární orgán: výbor – na venek jedná předseda výboru
STAREZ - SPORT, a.s., IČ: 269 32 211
Křídlovická 911/34, Staré Brno, 603 00 Brno
při výkonu funkce zastupuje: Mgr. Martin Mikš
Právní forma: zapsaný spolek

III. Poskytované služby

Poskytovatel poskytuje v rámci své hlavní činnosti spolku tj. vytváření podmínek pro rozvoj a organizaci sportu v Jihomoravském kraji, zejména na území statutárního města Brna a zpřístupnění sportu a tělovýchovných aktivit široké veřejnosti, především dětem a mládeži službu.

Na ZŠ ve městě Brně v rámci školní družiny po vzájemné dohodě s příslušnou ZŠ bezplatný kroužek – Sportovci do škol

Popis aktivity:

Kroužek – Sportovci do škol (SdŠ)

V rámci projektu „Sportovci do škol“ jsou žákům 1. až 5. tříd, pravidelně jednou týdně, prezentovány různé sporty v rámci družinového sportovního kroužku, který je pro děti v rámci školy zdarma. Kroužky probíhají buď v tělocvičně nebo bazénu dané základní školy. Na každé škole je při každé hodině přítomen trenér a asistent (přímo trenéři z různých brněnských sportovních klubů nebo studenti z MU FSS), kteří zajišťují plynulý chod a organizaci kroužků, dále je na kroužku přítomen pedagogický dozor, který zajišťuje základní škola (povětšinou zaměstnankyně družiny). Jednotlivé sporty si volí vedení školy po dohodě s STAREZ - SPORT, sporty se v průběhu školního roku mohou měnit a střídat, stejně jako sportovní pomůcky, které zajišťuje a na jednotlivé školy zaváží STAREZ - SPORT.

IV. Vznik smluvního vztahu

Smluvní vztah vzniká přihlášením na aktivitu, které lze uskutečnit dvěma způsoby:

 1. Přihlášením prostřednictvím přihlašovacího systému na webu (www.sportovcidoskol.cz). Na základě této přihlášky klient obdrží e-mailem všechny potřebné informace o aktivitě.
 2. Přihlášením (doručením přihlášky) jiným způsobem a to e-mailem na kontaktní e-mail uvedený na webových stránkách SdŠ. V tomto případě zadá klienta do systému zaměstnanec poskytovatele. Následně klient obdrží e-mailem informace stejně, jako v případě 1.

Přihláška je závazná a na klienta vztahují podmínky k ukončení aktivity uvedené dále.

V. Způsob úhrady

Kroužek je poskytován bezplatně. Jeho financování je zajištěno ve spolupráci se ZŠ, z prostředků STAREZ - SPORT, a.s. a jeho partnerů a dotace Statutárního města Brna.

VI. Překážky na straně klienta

Nemůže-li se klient zúčastnit aktivity, na kterou je přihlášen, oznámí tuto skutečnost poskytovateli a to buď přímo při konání kroužku, kterého se ještě účastní nebo e-mailem na kontaktní e-mail uvedený na webových stránkách.

Smluvní vztah mezi klientem a poskytovatelem končí dnem konce příslušného školního roku nebo odhlášením se z aktivity.

VII. Překážky na straně poskytovatele

Kroužek

Minimální počet účastníků kroužku je 6. Pokud počet účastníků nedosáhne této hranice, je poskytovatel oprávněn aktivitu zrušit a to nejpozději po prvním setkání. Smluvní vztah mezi klientem a poskytovatelem tak končí ke dni zrušení aktivity.

Poskytovatel může zrušit aktivitu i z jiných objektivních důvodů. O této skutečnosti neprodleně informuje klienta.

Poskytovatel může dále zrušit aktivitu, pokud počet klientů aktivity během roku klesne pod stanovenou hranici.

VIII. Dodání služby a podmínky účasti

Poskytovatel se zavazuje dodat smluvenou službu ve kvalitě a v rozsahu, jaké uvedl v podmínkách poskytnutí služby (informace po přihlášení, propozice, leták…). S těmito podmínkami byl klient seznámen před vznikem smluvního vztahu a podáním přihlášky podle bodu IV. je vzal na vědomí.

Poskytovatel dále stanoví další podmínky konání aktivity (vnitřní řád dané základní školy, provozní řád tělocvičny nebo bazénu), se kterými seznámí klienta před zahájením aktivity.

V případě nedodržování těchto podmínek ze strany klienta může poskytovatel ukončit smluvní vztah i před ukončením aktivity.

Klient je povinen sdělit poskytovateli všechny informace, které jsou nezbytné pro bezproblémové konání aktivity. Podle povahy aktivity klient sdělí zejména tyto informace:

 • zdravotní stav (s ohledem na aktivitu),
 • speciální vzdělávací potřeby,
 • další specifické potřeby klienta.

Klient sdělí tyto informace poskytovateli ve formě a termínu, které poskytovatel pro danou aktivitu stanoví.

Neuvedení některých podstatných skutečností nebo neposkytnutí informace v požadované formě a termínu může mít za následek vyloučení klienta z aktivity. Tato skutečnost je považována za překážku na straně klienta.

IX. Ochrana osobních údajů

Poskytovatel je na základě nařízení uvedeného v odst. I. (GDPR) správcem osobních údajů, které zpracovává na základě následujících zásad a právních důvodů:

 • Jméno a příjmení žáka, škola, třída, datum narození.
 • E-mail, telefon a jméno a příjmení rodiče – zákonného zástupce.

Tyto údaje zpracovává poskytovatel na základě plnění smlouvy uzavřené podle těchto obchodních podmínek.

Zdravotní údaje

Jedná se o zvláštní kategorii osobních údajů. Ke zpracování těchto osobních údajů je nutný souhlas klienta. Informace a souhlas s jejím použitím pro aktivitu je součástí přihlášky před začátkem aktivity/činnosti.

Tyto údaje zpracovává poskytovatel o každém klientovi na základě smluvního vztahu pro účely plnění smlouvy – realizace sportovního kroužku a v souvislosti s ním na základě shora vedených podmínek.

Obrazový a zvukový záznam (fotografie a video)

Poskytovatel v rámci aktivit, které realizuje, pořizuje dokumentační fotografie, které klientům zpřístupňuje prostřednictvím webu. Fotografie vždy zpracovává anonymně. 

V případě využití fotografií pro další účely (např. propagace) bude zpracování prováděno na základě souhlasu. 

Klient má právo na přístup k osobním údajům, na opravu, resp. doplnění poskytnutých údajů, na výmaz, na omezení zpracování a na přenositelnost údajů.

Osobní údaje jsou poskytovatelem uchovávány po dobu, kterou stanovuje zákon, a to v případě zpracování údajů na základě zákona, případně na dobu nezbytnou pro plnění smlouvy nebo v rozsahu uděleném souhlasem klienta. Vzhledem k tomu, že aktivita je realizována z veřejných prostředků – dotace Statutárního města Brna, jsou osobní údaje pro případnou kontrolu chovávány po dobu 10 let.

Předávání osobních údajů:

Osobní údaje nebudou předávány žádným jiným zpracovatelům, vyjma:

 • Statutárního města Brna, pro účely kontroly čerpání a využití dotace
 • Škole za účelem organizace a přípravy dětí na kroužek v rámci školní družiny (škola s uvedenými údaji již pracuje ba základě zákona v rámci své činnosti)
 • společnosti STAREZ – SPORT, a.s., která jedná na venek za statutární orgán spolku (jedná s o společnost 100% vlastněnou Statutárním městem Brnem).
 • subjektu, jehož produkt společnost využívá pro mailing a jen výhradně za účelem zasílání komunikačních sdělení STAREZ - SPORT, a.s. a subjektu na DPP, který údaje zpracovává.

X. Pojištění

Poskytovatel je pojištěn u společnosti Kooperativa. Rozsah pojištění a pojistné podmínky jsou k nahlédnutí na vyžádání u poskytovatele.

XIII. Vyšší moc

V případě předčasného ukončení aktivity z důvodu zásahu vyšší moci nemá poskytovatel vůči klientovi žádné povinnosti ani závazky.

Za vyšší moc se považuji války, občanské nepokoje, vyhlášení výjimečného stavu, živelné katastrofy a podobné situace. Za vyšší moc se dále považuje i omezení činnosti poskytovatele dané změnou legislativy nebo zánik poskytovatele rozhodnutím jeho zakladatele, pokud ten nestanoví jiný způsob vypořádání závazků poskytovatele.

XIV. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné a závazné pro služby poskytované podle těchto podmínek. Změnu těchto obchodních podmínek lze uskutečnit pouze písemnou formou a nevztahuje se na již uzavřené smluvní vztahy.

V Brně dne 1. 1. 2021

Co jsou cookies?

Textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují úkony, které jste na nich provedli, a preferencí (např. přihlašovací údaje, jazyka, velikost písma a jiné zobrazovací preferencí), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou.

Dalším používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas s ukládáním souborů cookies. Více informací Méně informací